METODY OCENĚNÍ PODNIKU

Oceňujeme podniky, které mají výnosový potenciál, očekává se jejich pokračování (tzv. going concern princip) a lze dostatečně odhadnout budoucí vývoj hospodaření, ale i podniky, které výnosový potenciál nemají.

Při oceňování podniků používáme následující metody:

Srovnávací metodu

(pomocí násobků)
hodnotu společnosti odvodíme od hodnoty srovnatelných společností působících v daném či obdobném oboru. Poměřením finančních ukazatelů srovnávané společnosti (např. čistého zisku a tržní ceny) získáme násobky, kterými násobíme hospodářské ukazatele oceňované společnosti (např. tržby, provozní zisk, čistý zisk, EBITDA).

Majetkovou metodu

hodnotu společnosti odvodíme od celkové hodnoty aktiv (oceníme jednotlivé položky aktiv, jejichž hodnoty sečteme) a následným odečtením veškerých závazků společnosti.

V případě vašeho zájmu umíme ocenit i nemovitý majetek.

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO | Zásady cookies