Kalkulačka

Vyplňte základní údaje a ZDARMA získejte odhad tržní hodnoty vaší společnosti

Základní informace o společnosti


Doplňte informace z výkazu zisku a ztráty a rozvahy

Hodnoty zadávejte v jednotkách Kč. Nerelevantní pole či pole s nulovou hodnotou ponechte prázdné.

Za neprovozní aktiva jsou považována aktiva, která nesouvisí s hlavní činností nebo oborem podnikání společnosti (dlouhodobý finanční majetek, nadbytečná hotovost, nevyužité pozemky či nemovitosti apod.). Neprovozní aktiva se uvádějí v tržní ceně. V případě, že tržní cena není známa, uvedou se v ceně účetní.

Pro stanovení hodnoty společnosti je důležitá nejen její minulost, ale také její budoucnost.
Pro ocenění je důležité, jaké budou tržby a zisk v aktuálním období.


Kam vám ocenění můžeme poslat?

Zadejte, prosím, vaši e-mailovou adresu, na kterou vám ocenění pošleme.

Důležité upozornění:

Vypočtené hodnoty jsou pouze orientační a vychází z ocenění firem podnikajících ve vybraném odvětví. Přesná hodnota se může od vypočteného odhadu lišit s ohledem na specifický charakter dané společnosti, jedinečnosti jejího byznys plánu i na podmínky v oboru, ve kterém společnost působí.

V případě vašeho zájmu o individuální odhad tržní hodnoty společnosti nás kontaktujte.

COPYRIGHT © 2020 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO