Stanovení hodnoty firmy

Ocenění společnosti před prodejem patří k jednomu z důležitých bodů, který musí majitel firmy řešit.

Neexistuje univerzální způsob, jak stanovit její reálnou hodnotu. Ke každé společnosti tak přistupujeme zcela individuálně. 

Potřebujete znát aktuální odhadovanou tržní hodnotu vaší společnosti? Obraťte se na nás. 

chcete znát odhadovanou tržní hodnotu vaší společnosti před plánovaným prodejem?
chcete prodat svůj podíl společníkovi a nevíte za kolik?
potřebujete ocenit nemovitost?

Bude se vám věnovat zkušený tým odborníků, který realizoval desítky podobných projektů. 

Na vaši společnost se podíváme s objektivním nadhledem a ocenění provedeme za použití některé z oceňovacích metod dle uznávaných mezinárodních standardů.

Oceňujeme podniky, které mají výnosový potenciál, očekává se jejich pokračování (tzv. going concern princip) a lze dostatečně odhadnout budoucí vývoj hospodaření, ale i podniky, které výnosový potenciál nemají. 

Metody ocenění podniků

Při oceňování podniků používáme následující metody:

    • Srovnávací metodu (pomocí násobků) - hodnotu společnosti odvodíme od hodnoty srovnatelných společností působících v daném či obdobném oboru. Poměřením finančních ukazatelů srovnávané společnosti (např. čistého zisku a tržní ceny) získáme násobky, kterými násobíme hospodářské ukazatele oceňované společnosti (např. tržby, provozní zisk, čistý zisk, EBITDA).
    • Majetkovou metodu - hodnotu společnosti odvodíme od celkové hodnoty aktiv (oceníme jednotlivé položky aktiv, jejichž hodnoty sečteme) a následným odečtením veškerých závazků společnosti.

Pozor

Na internetu najdete několik kalkulaček a zaručených způsobů, jak určit hodnotu svojí firmy. Prostě jen dosadíte požadované hodnoty a výsledné číslo je cena, kterou máte po zájemcích požadovat.

Jaká je však realita?

Neexistují dvě identické společnosti. Ke každé firmě je třeba přistupovat zcela individuálně, najít její silné a slabé stránky, potenciální synergie a budoucí užitek pro kupujícího a především odborně analyticky vyhodnotit, které vnitřní a vnější vlivy v rámci oceňované společnosti tvoří reálnou hodnotu a které nikoliv.

Na co pamatovat?

Pamatujte, že skutečnou tržní hodnotu každé společnosti tvoří vždy až taková částka, kterou jsou investoři ochotni za její odkup nabídnout. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem získaných při prodejích firem v rámci českého trhu jsme vám na základě znalostí toho, jakým způsobem při plánování akvizice většina investorů přemýšlí, schopni poskytnout odhadované rozmezí skutečné tržní hodnoty vaší společnosti.

 

COPYRIGHT © 2021 - CREATED IN ZLIN BY WEBOO